Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarin

426 SIRA NO'LU VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIGI
 
 
Resmi Gazete No 28678
Resmi Gazete Tarihi 15/06/2013
Kapsam
 
1. Giris
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarin kullanilma mecburiyeti ve onaylanmasina dair usul ve esaslar isbu Tebligin konusunu teskil etmektedir.
 
2. Dayanak
 
4/1/1961 tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fikrasinin 1 numarali bendinde, Maliye Bakanliginin "Mükellef ve meslek gruplari itibariyle muhasebe usul ve esaslarini tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasini veya düzenlenmesini uygun gördügü defter ve belgelerin mahiyet, sekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda degisiklik yapmaya; bedeli karsiliginda basip dagitmaya veya üçüncü kisilere bastirip dagitmaya veya dagittirmaya, bunlarin kayitlarini tutturmaya bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunlulugu getirmeye veya kaldirmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulmasi ve düzenlenmesi zorunlulugunu kaldirmaya",
 
3 numarali bendinde "Tutulmasi ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayit ve belgelerin mikro film, mikro fis veya elektronik bilgi ve kayit araçlariyla yapilmasi veya bu kayit ortamlarinda saklanmasi hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu sekilde tutulacak defter ve kayitlarin kopyalarinin Maliye Bakanliginda veya muhafaza etmekle görevlendirecegi kurumlarda saklanmasi zorunlulugu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarini belirlemeye",
 
6 numarali bendinde "Vergi güvenligini saglamak amaciyla niteliklerini belirleyip onayladigi elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandirmaya, bu cihaz ve sistemler vasitasiyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve isaretlerin kullanilmasina iliskin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esaslari belirlemeye"
 
yetkili oldugu hüküm altina alinmistir.
 
Mezkûr hükümlerle Bakanliga (Maliye Bakanligi) taninan yetkiye istinaden, satisi yapilan mallari aynen veya islendikten sonra satisini yapanlar disindaki kimselere satan veya ayni kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sinif tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadiklari mal satislari veya hizmet ifalarinin belgelendirilmesinde (6/12/1984 tarihli ve 3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanuna göre kullanmak zorunda olduklari ödeme kaydedici cihazlarin yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlari" kullanma mecburiyeti getirilmistir.
 
3. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, temel olarak Basit/Bilgisayar Baglantili ve EFT-POS özelligi olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrilmaktadir. Ayrica akaryakit pompalarina baglanan, sinema giris bileti ve yolcu tasima bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu Teblig kapsamina girmektedir.
 
4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanma Mecburiyetinin Baslama Tarihleri
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarin kullanilmasina iliskin kademeli bir geçis öngörülmektedir.
 
Buna göre:
 
a) 3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanun ve ilgili mevzuatina göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazi kullananlar (427 sira nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile degisen ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazlari kullanmak zorundadirlar. Kapsama dâhil olan mükelleflerin, mezkûr tarihten sonra kullandiklari tüm seyyar EFT-POS cihazlarinin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz özelligi bulunmalidir. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlari alarak kullanabilirler.
 
b) Yol kenari otopark hizmeti veren mükellefler (427 sira nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile degisen ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelligi olanlarini kullanmak zorundadirlar.
 
c) Basit/Bilgisayar baglantili yeni nesil ödeme kaydedici cihazlari kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mecburiyetleri (3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanuna dayanilarak çikarilan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1/1/2016 tarihinde baslayacaktir. Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanligimizca onaylanmis yeni nesil ödeme kaydedici cihazlari alarak kullanabilirler. Ayrica bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelligi olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlari da kullanabilirler.
 
Akaryakit pompalarina baglanan ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, bu cihazlarla ilgili Bakanlikça belirlenmis sartlara uygun yeni nesil ödeme kaydedici cihazlari kullanmalari zorunludur.
 
3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanunun ilgili genel tebliglerine göre ihtiyari olarak sinema giris bileti veya yolcu tasima bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadir. Ancak bu cihazlarin, onaylanmis olmasi sartiyla sinema giris bileti veya yolcu tasima bileti düzenleyebilecek sekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür.
 
d) Mükellefler, 3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarini, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere malî hafizalari doluncaya kadar kullanabilirler. 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafizalari dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafiza takilmaz ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanunla Ilgili Genel Tebligin (Seri No: 60) dördüncü bölümünde yapilan açiklamalar çerçevesinde hurdaya ayrilir. Cihazi hurdaya ayrilan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazlari almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebilirler.
 
5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarin Onayi ve Teknik Özellikleri
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükelleflerce kullanilabilmesi için, Bakanlikça belirlenmis olan sartlari haiz oldugunun onaylanmis olmasi mecburidir.
 
Onay süreci, üretici veya ithalatçi firmalarin 9/2/1985 tarihli ve 18661 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkindaki Kanunla Ilgili Genel Teblig'in (Seri No:1) VIII numarali bölümünde sayilan bilgi ve belgelerle birlikte Gelir Idaresi Baskanligina yapacaklari müracaatlar üzerine baslar.
 
Onay müracaatinda bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmalarin idari incelemeleri Bakanlikça gerçeklestirilir. 3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanun'a göre Bakanliktan onay almis bulunan ödeme kaydedici cihaz firmalarinin daha önce yapilmis bulunan idari incelemeleri geçerli sayilir. Bakanliktan onay almis firmalar gerek görülmesi hâlinde Bakanlik tarafindan tekrar idari incelemeye tâbi tutulabilir.
 
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara iliskin teknik incelemeler, Bakanlikça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TÜBITAK) tarafindan yapilacaktir. Bakanlikça yetkili kurum ve kuruluslarla birlikte hazirlanan ve Ortak Kriterler Degerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildigi Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) aranan cihazlar için bu belge bakimindan Türk Standartlari Enstitüsü'nün (TSE) de onayi gerekir.
 
Bakanlik, gerek görmesi hâlinde TÜBITAK disinda ilgili kurumlara da ilave inceleme yaptirabilir.
 
Bakanlikça yapilan idari incelemeleri müspet neticelenmis olan firmalara, yetkili kurumlarca yapilan teknik incelemelerin de müspet neticelenmesi hâlinde, cihazlarin marka ve modelleri itibariyle onay belgesi verilir.
 
Bakanliktan onay alan firmalar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarin marka ve modelleri www.gib.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Daha önce Bakanlikça onaylanarak ilan edilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarin onaylari geçerlidir.
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarin onaylanabilmesi için asagidaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin saglanmis olmasi gerekir.
 
a. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kilavuzu 1 veya 2.
 
b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelligi olanlar için aranmayacaktir).
 
c. Bakanlikça hazirlanan Gelir Idaresi Mesajlasma Protokolleri 1veya 2.
 
ç. Gerekmesi hâlinde yetkili kurumlara yaptirilacak incelemelere dair raporlar.
 
d. Konuyla ilgili Bakanlikça belirlenecek diger belgeler.
 
Bakanlikça yukarida sayilan belgelerde gerekli görülen hâllerde yapilacak degisiklikler ilan veya taraflara teblig edilir.
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, üretici veya ithalatçi firmalarca Bakanliga önceden bilgi verilmek sartiyla, fislerinin sonuna mükellef, cihaz veya satisla ilgili bilgileri ihtiva eden Karekod (QR Code) basabilir sekilde düzenlenebilir.
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, bu Tebligde, teknik kilavuzlarda ve Ortak Kriterler Belgesinde belirtilenlere aykiri olmamak kaydiyla, tertibatlari ile teknik ve fonksiyonel özellikleri itibariyle 3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanun ve ilgili mevzuatinda yer alan sartlari saglamak zorundadir.
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarin onay sürecinde temel olarak yapilacak testler asagida yer almaktadir.
 
a. Donanim güvenligi testleri.
 
b. ÖKC mali yazilim fonksiyonel ve güvenlik testleri.
 
c. Güvenli haberlesme testleri.
 
ç. Türk Standartlari Enstitüsünün ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak belirlemis oldugu kalite faktör ve degerleriyle ilgili testler.
 
Ayrica Bakanlik, donanim, güvenli servis saglayici ve Gelir Idaresi Baskanligi bilgi sistemleri arasindaki uyum ve ag testleri, uçtan uca güvenlik testleri ve gerekli görülecek diger testleri yaptirmaya yetkilidir.
 
6. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarin Kayit Süreleri
 
Bu Teblig kapsaminda yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihaz kullanma mecburiyeti getirilenler alis faturasinin düzenlendigi tarihten itibaren 90 gün içerisinde, diger mükellefler ise alis faturasinin düzenlendigi tarihten itibaren 30 gün içerisinde bagli bulunduklari vergi dairesine bir dilekçeyle (alis faturasi örnegi, cihaz sicil numarasi, cihazdan alinan bir fis örnegi de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) müracaat ederek cihazlarini kayit ettirmek zorundadir. Ayrica mükelleflerin kayit islemi ile birlikte, söz konusu süre içerisinde her bir cihaz için ayri ayriolmak üzere ödeme kaydedici cihazlara ait levhayi vergi dairelerinden alarak isyerlerinde muhafaza etmesi gerekir.
 
Misal olarak, bu Tebligin 4 üncü bölümünde yer alan EFT-POS özellikli cihaz kullanma mecburiyetine tâbi olanlarin, cihazin faturasinin düzenlendigi tarihten itibaren 90 gün ((427 sira nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ile degisen ibare)1/10/2013(*) tarihinden itibaren 90 günü geçmemek üzere) içerisinde yukarida yazili islemleri tamamlamasi gerekir.
 
7. 3100 Sayili Kanun ve Ilgili Mevzuat
 
3100 sayili Katma Deger Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlari Kullanmalari Mecburiyeti Hakkinda Kanuna dayanilarak çikarilan tebliglerin ve diger ikincil mevzuatin, bu Teblige ve 5 inci bölümde sayilan dokümanlara aykiri olmayan hükümleri, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamalari bakimindan uygulanmaya devam edilir.
 
8. Cezai Müeyyide
 
Bu Tebligde belirlenen usul ve esaslara aykiri hareket eden mükellefler ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz üreticileri veya ithalatçilari hakkinda Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanir.
 
9. Yürürlükten Kaldirilan Hüküm
 
3/4/1986 tarihli ve 19067 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi (Sira No:173)'nin C/4-a bölümü yürürlükten kaldirilmistir.
 
Teblig olunur.
 
 
 
(*) degismeden önceki sekli: 1/7/2013

30.01.2014 22:34:34
 
Copyright © 2016 BMS Yazılım.All Rights Reserved.
Mimarsinan Mh. Elçi Sk.(Serhat Sk)No:12/4 Çekmeköy-İST
Tel: +90 216 642 54 04
info@bmsproje.com